Salgsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle salg og leverancer foretaget af RK Danmark ApS (nedenfor kaldet sælger) i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten over det solgte forbliver sælgers, indtil hele købesummen med evt. renter og omkostninger er betalt.
Under ejendomsforbeholdet indgår udstyr, tilbehør, komponenter m.v., der er monteret i stedet for
dele, der fulgte med ved leveringen.

2. Leveringstid
Opgivne leveringstider er fastsat efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg, og af at
strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure hos sælger eller sælgers leverandører ikke forhindrer levering til det aftalte tidspunkt (tidsrum), samt at denne heller ikke forhindres ved
forsinkelse af nødvendige leverancer, som er uden for sælgers kontrol.
Ved væsentlige forsinkelser er køber kun berettiget til at hæve handelen, hvis sælger ikke foretager levering inden 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom, men køber kan
herudover ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber kan således ikke kræve erstatning for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller andet.

3. Levering
Levering sker ab fabrik, hvorfor køber bærer risikoen for varen under forsendelse.
Med mindre køber selv foranstalter afhentning eller giver instruks om forsendelsesmåde, er
sælger frit stillet i sit valg heraf.

4. Tilbud

Tilbud fra sælger, der ikke angiver særlig acceptfrist, er bindende i 30 dage fra tilbudets datering.
Med mindre andet er anført, er tilbudsprisen altid eksklusive emballage, montering, indkøring og
moms.
Tilbudet omfatter ikke særlige foranstaltninger til opfyldelse at myndigheds- eller kundekrav, der medfører, at der skal foretages ændringer på standardmaskiner, som for eksempel kapsling eller lignende, med mindre dette fremgår af tilbudet. I tilbudet er forudsat, at der forefindes mulighed
for krafttilslutning m.v., ligesom køber skal have truffet alle nødvendige foranstaltninger til
maskinens modtagelse og opstilling.

5. Tegninger, beskrivelser m.v.

Alle oplysninger om data, dimensioner, kapacitet m.v., som er anført i kataloger, annoncer, tegninger, prislister m.v., er alene vejledende og er kun bindende for sælger, såfremt det udtrykkeligt er aftalt i kontrakten.
Alle tegninger, beskrivelser o.l. samt software, som i forbindelse med leverancer overgives til
køber, er sælgers ejendom og må ikke kopieres, benyttes af eller overgives til trediemand.

6. Betaling
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske netto kontant senest 14 dage fra fakturadato.
Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er dagspriser, hvorfor der tages forbehold for prisregulering som følge af ændrede afgifter og valutakurser eller lignende på leveringsdagen.
Ved betaling efter forfaldsdag er sælger berettiget til fra fakturadato at beregne sig morarenter
med den af sælger til enhver tid på fakturaen anførte rentesats pr. påbegyndt måned.

7. Installation
Installation, montering samt indkøring hos kunden foretages billigst efter regning.
Sælger forbeholder sig en rimelig tid til indkøring.

8. Mangler og mangeludbedring
Som mangler anses kun dokumenterede fabrikations- og materialefejl ved de leverede varer.
Køber skal, så snart det er muligt, foretage rimelig undersøgelse af det leverede. Køber kan ikke påberåbe sig mangler, som kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse, medmindre køber godtgør, at sælger har modtaget skriftlig reklamation senest 14 dage efter, det har været muligt
for køber at foretage undersøgelsen.
Mangler, der ikke kunne opdages ved en undersøgelse som ovenfor nævnt, kan køber ikke
påberåbe sig, medmindre sælger har modtaget skriftlig reklamation inden 12 måneder efter
levering.
Køber har ikke andre mangelsbeføjelser end krav på afhjælpning af manglerne foretaget snarest ved udbedring, omlevering eller efterlevering. Omlevering kan være betinget af, at køber returnerer de defekte varer.
Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab som følge af manglerne.
Ved udbedring af mangler inden for 12 måneder efter levering debiteres køber for alle
omkostninger i forbindelse med rejse og rejsetid. Sælger afholder omkostninger til materiale og arbejdsløn i samme periode - baseret på 1 skift - 8 timer.

9. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for.
Sælger er på de samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast
ejendom og løsøre, herunder på produkter, der er fremstillet af køber, og på produkter, hvori
disse indgår, dog ikke for mere end kr. 500.000.
Sælger er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køber
forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter
de tre foregående stykker.
Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks skriftligt underrette den anden herom.
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af
det leverede.

10. Værneting m.v.
Alle tvistigheder og uoverensstemmelser vedrørende aftaler, hvor disse salgsbetingelser er
gældende, afgøres i henhold til dansk rets almindelige regler, med mindre salgsbetingelserne fastsætter afvigende regler herfra.

Som værneting anvendes Retten i Randers.

© 2024 RK Danmark ApS · Fortroligheds- & cookiepolitik · Salgsbetingelser 
Kontakt